Torické kontaktní čočkyTorické kontaktní čočky jsou určeny ke korekci astigmatismu. Proti běžným kontaktním čočkám mají torické čočky zjednodušeně řečeno dvě dioptrické hodnoty – sférickou dioptrii a cylindrickou dioptrii (cylindr). K tomu ještě osu, která určuje orientaci cylindru. To je základní definice, kterou se do dozvíte na většině stránek, zabývajících se kontaktními čočkami, nebo oční optikou obecně.

Kvalita vidění s torickými kontaktními čočkami

V případě správně naaplikované torické kontaktní čočky, je kvalita vidění velmi dobrá. Ve srovnání s odpovídající brýlovou korekcí, může být v jistých případech nepatrně horší ostrost vidění z důvodu optické nestability kontaktních čoček obecně. (pohyb kontaktní čočky na oku, ztráta vlhkosti, extrémní prostředí).

Cylindrické hodnoty, pro torické kontaktní čočky jsou k dispozici běžně od 0,75 do 2,25. Individuálně lze aplikovat i hodnoty vyšší. Hodnoty pod 0,75 lze korigovat běžnou sférickou kontaktní čočkou.

Sortiment torických kontaktních čoček – v nabídce měsíčních torických kontaktních čoček, najdeme nejširší výběr typů (materiálů, hodnot parametrů). V jednodenních torických kontaktních čočkách je výběr omezenější. Měsíční torické kontaktní čočky existují i v provedení pro kontinuální nošení.

Jak získat torické kontaktní čočky?

Postup je podobný, jako u klasických kontaktních očních čoček, jen změření zraku a stanovení optimální korekce při astigmatismu je mnohem náročnější, než u jednoduchých sférických korekcí.

  1. Oční lékař zhodnotí zdravotní stav Vašich očí, provede Vám změření zrakové ostrosti a dalších parametrů Vašich očí, nutných pro aplikaci torických kontaktních čoček. Zápis naměřených hodnot pro torické kontaktní čočky nemusí vždy přesně odpovídat zápisu dioptrických hodnot pro Vaše brýle.
  2. Dále s Vámi bude konzultovat výběr správného druhu torických kontaktních čoček, podle Vašich záměrů.
  3. Naaplikuje Vám zkušební pár vybraných kontaktních čoček a zkontroluje mikroskopicky jejich „posazení“ na Vašich očí.
  4. Naučí Vás manipulaci s čočkami, jejich nasazování a vyjímání. Naučí Vás správnému používání dezinfekčního a uchovávacího roztoku. Dá Vám doporučení, jaké zásady je nutné dodržovat a jakých rizik je nezbytné se vyvarovat.

Ve většině případů dostáváte zkušební pár torických kontaktních čoček, který můžete testovat ve Vašem prostředí. Po otestování zkušebních kontaktních čoček (den, 2 týdny, měsíc – podle zvoleného druhu čoček) následuje kontrola u kontaktologa, který opět mikroskopicky zkontroluje nasazené kontaktní čočky a stav povrchu Vašich očí. Pokud je vše v pořádku, můžete torické kontaktní čočky používat. Další kontrola u Vašeho kontaktologa je po 6 měsících.Co je přičinou astigmatismu?

Astigmatismus je nejčastěji vrozený a je způsoben nerovnoměrným zakřivením rohovky (přední průhledné části oka). Výjimečně může být astigmatismus na nitrooční čočce. Normální rohovka má tvar kulové úseče. Při astigmatismu má však ve dvou osách na sebe kolmých rozdílné zakřivení a výsledkem je tzv. torická plocha, která by se dala připodobnit tvaru ragbyového míče. Lepší, než sebedokonalejší slovní formulace je však názorné předvedení, a proto se podívejme na následující obrázky:

Řez zdravým okem

Rohovka má přesný kulovitý tvar a paprsky, vstupující do oka se protínají v obou řezech přesně v jednom bodě na sítnici.

Řez astigmatickým okem

Rohovka ve tvaru ragbyového míče. Paprsky, vstupující do oka, se lámou v každém řezu různě a protínají se ve dvou bodech mimo sítnici.

Další pohled do nitra astigmatického oka

Vidíme zde promítnutí dopravní značky „stop“ na sítnici při nekorigovaném astigmatismu. Na rohovce je naznačený svislý červený řez (kratší) a vodorovný modrý řez (delší). Na sítnici je „modrá“ značka širší, než „červená“ (zobrazená modrým, resp. červeným řezem). Takové oko uvidí „stopku“ rozmazanou v horizontální rovině, svisle bude relativně zaostřená.

Jak korigovat astigmatismus?

Korekce astigmatismu se provádí torickou kontaktní čočkou, která svými zakřiveními odpovídá nepravidelnému zakřivení rohovky. Tím je nepravidelnost srovnána a obraz je ve všech řezech ostrý. Torická kontaktní čočka na rohovce přilne k slznému filmu, jako každá jiná kontaktní čočka. Aby nedošlo k jejímu nežádoucímu pootočení a tím ke změně osy cylindru, musí být vybavena stabilizací. Pro stabilizaci torických kontaktních čoček se používají dva odlišné systémy.

  1. Systém posunutého těžiště – kontaktní čočka má v dané ose cylindru těžiště posunuté směrem dolů. Tím je gravitací zabráněno samovolnému pootočení kontaktní čočky na oku.
  2. systém protilehlých ztenčených okrajů – kontaktní čočka má na protilehlých místech svého obvodu zploštělý okraj. Tlak očních víček při každém mrknutí čočku udržuje v požadované ose.

Měkké tórické čočky včera a dnes

Měkké tórické kontaktní čočky (STCL) se během posledních pěti let staly velmi často citovaným pojmem nejen v zahraničí, ale i u nás a to jak ze strany výrobců kontaktních čoček, tak i kontaktologů a samotných pacientů.  Nové materiály spolu s vylepšeným designem tórických čoček vedly k výraznému vzestupu počtu nových aplikací měkkých tórických čoček. V celosvětové studii „International Contact Lens Prescribing“, která probíhá od roku 2001 ve více než desítce zemí světa, lze zaznamenat neustále se zvyšující trend v této kategorii. Česká republika se poprvé zapojila do této studie v roce 2005, kdy zde podíl měkkých tórických čoček činil 12%. Tento výsledek odpovídal přibližně poloviční četnosti aplikací tórického designu v ostatních zemích (Rakousko, Německo, Belgie, Nizozemí, Velká Británie, Norsko, Spojené Státy, Kanada, Nový Zéland), kde měkkou tórickou čočku aplikují průměrně ve 30% nových aplikací. Jelikož se udává, že 45 % populace vyžaduje astigmatickou korekci ≥ 0,75 Dpt a 25 % ≥1 Dpt, lze z uvedených dat soudit, že v těchto zemích má, na rozdíl od České republiky, plně korigovaný astigmatismus již většina nových nositelů kontaktních čoček. Avšak ani nám v České republice nelze upřít tendenci k aktivnějšímu používání tórických čoček. Jak vyplynulo z třech po sobě následujících studiích prováděných v rámci  „International Contact Lens Prescribing“, je u tórických čoček meziroční nárůst nejvýraznější (2005 — 12%, 2006 — 15,1%, 2007 — 17,5%).

Uvedená diskrepance mezi poměrem aplikací tórických čoček u nás a v zahraničí nutí k zamyšlení nad naším postojem. Stabilní nárůst je nesporně jedním z pozitivních ukazatelů vývoje a odráží nejen zvyšující se kvalifikaci kontaktologů v zemi, ale i modernizaci samotných kontaktních čoček a zejména vstřícnou obchodní politiku většiny distributorů. Na druhé straně mezi námi praktikují specialisté, kteří z nejrůznějších důvodů zůstávají v aplikaci tórických čoček pasivní, případně zastávají tradiční názor, že tórická čočka je určena pouze pro vysoký stupeň astigmatismu. Důvody pro takový přístup mohou být různé. Částečně je na vině minulost STCL a jejich první typy z 80-tých let. Praktik se nejednou potýkal s těžkostmi při dosažení žádoucí stabilizace, orientace byla téměř nepředvídatelná a také reprodukovatelnost čoček nebyla stoprocentní (tzv. snowflake lenses, tj. žádné dvě čočky nebyly úplně identické). Nošení speciálně zesílených tórických čoček z tradičních materiálů navíc znamenalo omezení propustnosti pro kyslík oproti sférickým designům a pro pacienta možná zdravotní rizika. Je pochopitelné, že si vůči takovému produktu odborná veřejnost rychle vypěstovala nedůvěru a STCL získaly špatnou pověst.

Přestože nedostatky starých typů čoček byly s moderními materiály, designy a výrobními technologiemi překonány, stále se setkáváme s neochotou vůbec se zabývat „nadměrně komplikovaným a zdlouhavým“ procesem aplikace těchto čoček, jak jsou o něm někteří specialisté přesvědčeni. Častým argumentem je dosažení „dostatečné zrakové ostrosti“ při použití sférické kontaktní čočky, kdy aplikátorovi uniká tzv. maskovaný astigmatismus Pacient je schopen číst žádaný řádek optotypu, ale vidění je ve skutečnosti nikoli zcela ostré a on je nucen tolerovat nekorigovaný astigmatismus. Někteří věří v účinnost asférického designu kontaktních čoček a u nízkého astigmatismu preferují tuto variantu, přestože výsledky výzkumů žádnou schopnost korekce astigmatismu nepotvrdily.Ať už je tím pravým důvodem cokoliv, věřím, že mnohdy stojí v pozadí jen nedostatečná informovanost spolu s nízkou sebedůvěrou a motivací nás samých.


Reklama:


Inzerujte zde!

Máte zájem o reklamu? Kupte si textový odkaz na této pozici!

Inzerujte zde!

Máte zájem o reklamu? Kupte si textový odkaz na této pozici!